česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

Gwarancja systemowa

Gwarancja systemowa okablowania strukturalnego Solarix na kable i komponenty użyte w pojedynczej instalacji zapewnia, że parametry użytych elementów okablowania strukturalnego Solarix nie ulegną pogorszeniu podczas prawidłowego użytkowania przez okres 50 lat dla okablowania miedzianego i 20 lat dla okablowania światłowodowego.


1. Warunki uzyskania gwarancji systemowej Solarix
 • Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji muszą pochodzić z systemu Solarix.
 • Produkty Solarix użyte w danej instalacji muszą być nowe- tj. nie używane wcześniej i zakupione nie więcej niż rok przed instalacją.
 • Montaż wykonany został przez firmę, która została przeszkolona i posiada aktualny cetyfikat, który uprawnia do ubiegania się o gwarancję systemową Solarix.
 • Firma instalacyjna, która chce uzyskać gwarancję wypełniła formularz potrzebny do zarejestrowania i identyfikacji instalacji.
 • Firma instalatorska musi również dostarczyć protokoły pomiarowe wszystkich certyfikowanych portów danej instalacji (szczegóły patrz poniżej).
 • Projekt okablowania i instalacja powinny zostać wykonane zgodnie z aktualną wersją normy EN 50174 (dotyczy wszystkich części normy).

2. Dokumenty niezbędne do uzyskania gwarancji systemowej Solarix

a) Protokół pomiarowy:

 • Plik z pomiarami certyfikowanej instalacji musi zostać dostarczony w oryginalnym formacie urządzenia pomiarowego (np. *.flw dla mierników FLUKE, *.sdf dla mierników IDEAL) a nie w .txt, *.xls, *.csv, *.pdf czy innych edytowalnych formatach.
 • Ilość pomiarów musi się zgadzać z ilością certyfikowanych portów w danej instalacji.
 • Kryteria wykonania poszczególnych pomiarów i ich oznaczenie w urządzeniu pomiarowym muszą zgadzać się ze stanem faktycznym certyfikowanych portów instalacji.
 • Wszystkie pomiary muszą zostać wykonane w topologi Permanent Link Class 2 zgodnie z obowiązującymi normami ISO 11801 lub EN 50173 z wynikiem PASS / POZYTYWNY.
 • W przypadku okablowania światłowodowego pomiar należy wykonać metodą bezpośrednią zgodnie z ISO 11801 lub EN 50173 z wynikiem PASS / PASS. Pomiar musi uwzględniać liczbę połączeń i liczbę spawów na mierzonej linii i musi być wykonany na wszystkich wymaganych długościach fal (tj. MM: 850 nm i 1300 nm, SM: 1310 nm i 1550 nm).
 • Przyrząd pomiarowy, którym zostały wykonane pomiary certyfikacyjne, musi mieć ważną kalibrację a jego klasa dokładności musi być zgodna z  normą IEC 61935-1 Level IIIe lub wyższą.
 • Okres użytkowania kabli połączeniowych (Permanent Link adapterów) urządzenia pomiarowego nie może przekraczać dopuszczalnej żywotności podanej przez producenta.
 • W urządzeniu pomiarowym należy prawidłowo ustawić typ kabla (tj. kategorię i czy jest ekranowany czy nieekranowany) oraz jego parametry (np. NVP).

b) Pozostałe dokumenty niezbędne do uzyskania gwaranji systemowej Solarix

 • Aktualny certyfikat, który uprawnia do ubiegania się o gwarancję systemową Solarix.
 • Aktualny protokół kalibracji przyrządu pomiarowego, którym zostały przeprowadzone pomiary certyfikowanej instalacji.
 • Schemat certyfikowanej instalacji okablowania strukturalnego z zaznaczeniem poszczególnych elementów i szkicem wyposażenia szaf.

Wszystkie dokumenty dotyczące gwarancji systemowej Solarix (patrz pkt a) i b) powyżej) muszą być dostarczone w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, nie później niż trzy miesiące po zakończeniu instalacji. Zgodność pomiarów ze stanem faktycznym podlega wyrywkowej kontroli przez przedstawiciela producenta okablowania Solarix bezpośrednio w miejscu instalacji3. Co jest objęte gwarancją systemową Solarix
 • Parametry wydajności kabli wykorzystywanych w certyfikowanej instalacji Solarix w topologii Permanent Link będą w całym okresie obowiązywania gwarancji systemowej Solarix spełniały standardy klasy określone w normach ISO 11801 lub ČSN EN 50173 aktualnych w momencie certyfikacji.
 • Parametry wydajności komponentów wykorzystywanych w certyfikowanej instalacji Solarix w topologii Permanent Link będą w całym okresie obowiązywania gwarancji systemowej Solarix spełniały standardy klasy określone w normach ISO 11801 lub ČSN EN 50173 aktualnych w momencie certyfikacji.

4. Wykluczenia z gwarancji systemowej Solarix

 • Przypadkowe lub celowe uszkodzenie kabli lub elementów instalacji Solarix.
 • Uszkodzenie kabli lub elementów Solarix przez produkty innych firm.
 • Uszkodzenie kabli lub elementów Solarix czynnikami pogodowymi, klęskami żywiołowymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi (np. Wilgoć, kurz, dym, środki chemiczne itp).
 • Jeżeli okaże się, nawet po przyznaniu gwarancji systemowej, że projekt instalacji okablowania lub instalacja okablowania nastąpiła niezgodnie z aktualną wersją normy ČSN EN 50174 (dotyczy wszystkich części normy).
 • Jeśli zrealizowane zostały jakiekolwiek modyfikacje lub czynności serwisowe na instalacji bez wcześniejszej zgody producenta okablowania Solarix, wykonane przez firmę instalatorską bez ważnego certyfikatu instalatora Solarix oraz bez ponownej certyfikacji zmodyfikowanej/serwisowanej części instalacji.


5. Gwarancja bezzwłocznej wymiany towaru
 • Po spełnieniu powyższych warunków producent okablowania Solarix wydaje certyfikat gwarancji systemowej odpowiednio na 20 lat (dla okablowania światłowodowego) lub 50 lat (dla okablowania miedzianego).
 • Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji systemowej parametry wydajności produktów Solarix w certyfikowanej instalacji w topologii Permanent Link będą odbiegać od wartości wymaganych przez normę ISO 11801 lub ČSN EN 50173 aktualnych w momencie certyfikacji i jeśli warunki wymienione w sekcji „Wykluczenia z gwarancji systemowej Solarix” nie są spełnione, producent okablowania Solarix zapewni bezpłatną wymianę wadliwych produktów Solarix.

Porównanie gwarancji
Spójrz na porównanie gwarancji systemu SOLARIX z innymi gwarancjami w innych sektorach. Krótką prezentację graficzną można znaleźć w tym dokumencie.


... Rejestracji instalacji systemowej można dokonać online?Informacji udzielamy telefonicznie pod numerem +48 221021560 lub drogą mailową info@solarixsystem.pl. Można również wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.
Czy informacje na stronie były pomocne?