česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Niniejszym udzielam zgody spółce INTELEK.CZ s.r.o. (zwana dalej "Administrator") w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (zwana dalej "ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych"), do przetwarzania moich następujących danych osobowych:
- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub nazwa, REGON, NIP),
- data urodzenia,
- adres,
- numer telefonu,
- adres e-mail,
- adres strony internetowej.

2. Dane te będą przetwarzane w celach:
- reklamowych i marketingowych, tj. w szczególności wysyłanie wiadomości reklamowych drogą elektroniczną,
- procedury reklamacyjnej,
- proponowane rozwiązania eliminacji wad.

3. Dane te będą przetwarzane przez Administratora na czas korzystania z usług Administratora. W celach marketingu bezpośredniego administrator przetwarza dane osobowe przez 2 lata lub do momentu wycofania zgody. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe manualnie i automatycznie, za pośrednictwem swoich pracowników. Przetwarzanie danych osobowych będzie dalej przetwarzane przez następujące podmioty przetwarzające:
- dostawcy oprogramowania do przetwarzania, usług i aplikacji.

4. Wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres remove@intelek.eu lub list pod adres Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno.

5. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo w szczególności:
- wycofać zgodę w dowolnym momencie,
- zwrócić się do nas w sprawie informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych,
- zwrócić się do nas w sprawie wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
- zwrócić się do nas w sprawie dostępu do tych danych i aktualizowania lub zmiany tych danych,
- zwrócić się do nas w sprawie usunięcia tych danych osobowych,
- w przypadku wątpliwości dotyczących zgodności z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktować się z administratorem: gdpr@pass.cz.

6. Wyrażając zgodę, oświadczam, że jestem świadomy/a, że świadczenie usług administratora nie jest związane z udzieleniem niniejszej zgody, nie mam obowiązku udzielania tej zgody i że udzielam tej zgody z mojej własnej woli.


Czy informacje na stronie były pomocne?